3. 8. 2021 | Petr Tomášek

Vážení, 

svolávám řádnou valnou hromadu spolku v termínu 5. 9. 2021 v 10:00 v salonku restaurace Na Síti v areálu fotbalového stadionu v Bystřici nad Pernštejnem.

Program řádné valné hromady je následující:

  1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a skrutátora
  3. Doplnění výkonného výboru spolku
  4. Příspěvky pro sezonu 2021/2022
  5. Různé – schválení výroční zprávy spolku, účetní závěrky, apod.
  6. Diskuse
  7. Závěr

Valná hromada je veřejná, delegáty valné hromady jsou všichni řádně registrovaní členové spolku, kteří v den konání valné hromady dosáhnou věku 18 let.

S pozdravem

Ing. Petr Tomášek, v.r.